آبریستویت

والس
انگلیس

Aberystwyth

United Kingdom

درباره شهرآبریستویت

شهرآبریستویت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبریستویت