آبرپرت

والس
انگلیس

Aberporth

United Kingdom

درباره شهرآبرپرت

شهرآبرپرت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبرپرت