آبرگل

والس
انگلیس

Abergele

United Kingdom

درباره شهرآبرگل

شهرآبرگل در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبرگل