آبرگاونی

والس
انگلیس

Abergavenny

United Kingdom

درباره شهرآبرگاونی

شهرآبرگاونی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبرگاونی