آبردار

والس
انگلیس

Aberdare

United Kingdom

درباره شهرآبردار

شهرآبردار در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبردار