یوویل

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Yeovil

United Kingdom

درباره شهریوویل

شهریوویل در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان یوویل