یلورتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Yelverton

United Kingdom

درباره شهریلورتن

شهریلورتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان یلورتن