ووتن باست

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Wootton Bassett

United Kingdom

درباره شهرووتن باست

شهرووتن باست در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ووتن باست