ویمبرن مینستر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Wimborne Minster

United Kingdom

درباره شهرویمبرن مینستر

شهرویمبرن مینستر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویمبرن مینستر