ویموت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Weymouth

United Kingdom

درباره شهرویموت

شهرویموت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویموت