ولس

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Wells

United Kingdom

درباره شهرولس

شهرولس در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ولس