وارمینستر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Warminster

United Kingdom

درباره شهروارمینستر

شهروارمینستر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وارمینستر