ترارو

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Truro

United Kingdom

درباره شهرترارو

شهرترارو در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترارو