تاویستکک

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Tavistock

United Kingdom

درباره شهرتاویستکک

شهرتاویستکک در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تاویستکک