سترود

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Stroud

United Kingdom

درباره شهرسترود

شهرسترود در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سترود