شآغ پریر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Shaugh Prior

United Kingdom

درباره شهرشآغ پریر

شهرشآغ پریر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شآغ پریر