سالتاش

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Saltash

United Kingdom

درباره شهرسالتاش

شهرسالتاش در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سالتاش