سالپرتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Salperton

United Kingdom

درباره شهرسالپرتن

شهرسالپرتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سالپرتن