سالیسباری

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Salisbury

United Kingdom

درباره شهرسالیسباری

شهرسالیسباری در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سالیسباری