ساینت ایوس (کرنوال)

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Saint Ives (Cornwall)

United Kingdom

درباره شهرساینت ایوس (کرنوال)

شهرساینت ایوس (کرنوال) در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساینت ایوس (کرنوال)