پرتلو

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Portloe

United Kingdom

درباره شهرپرتلو

شهرپرتلو در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتلو