پرتباری

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Portbury

United Kingdom

درباره شهرپرتباری

شهرپرتباری در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتباری