پلیموت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Plymouth

United Kingdom

درباره شهرپلیموت

شهرپلیموت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پلیموت