پنرین

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Penryn

United Kingdom

درباره شهرپنرین

شهرپنرین در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنرین