اوتری ساینت ماری

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Ottery Saint Mary

United Kingdom

درباره شهراوتری ساینت ماری

شهراوتری ساینت ماری در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوتری ساینت ماری