اوکهامپتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Okehampton

United Kingdom

درباره شهراوکهامپتن

شهراوکهامپتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوکهامپتن