مینهید

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Minehead

United Kingdom

درباره شهرمینهید

شهرمینهید در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مینهید