ملکشام

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Melksham

United Kingdom

درباره شهرملکشام

شهرملکشام در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ملکشام