مالمسباری

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Malmesbury

United Kingdom

درباره شهرمالمسباری

شهرمالمسباری در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مالمسباری