لیم رگیس

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Lyme Regis

United Kingdom

درباره شهرلیم رگیس

شهرلیم رگیس در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیم رگیس