لیدنی

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Lydney

United Kingdom

درباره شهرلیدنی

شهرلیدنی در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیدنی