لیسکیرد

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Liskeard

United Kingdom

درباره شهرلیسکیرد

شهرلیسکیرد در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیسکیرد