لیفتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Lifton

United Kingdom

درباره شهرلیفتن

شهرلیفتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیفتن