کینگسبریدگ

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Kingsbridge

United Kingdom

درباره شهرکینگسبریدگ

شهرکینگسبریدگ در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگسبریدگ