کینشام

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Keynsham

United Kingdom

درباره شهرکینشام

شهرکینشام در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینشام