هلفرد

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Holford

United Kingdom

درباره شهرهلفرد

شهرهلفرد در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هلفرد