هلبتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Holbeton

United Kingdom

درباره شهرهلبتن

شهرهلبتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هلبتن