هالستکک

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Halstock

United Kingdom

درباره شهرهالستکک

شهرهالستکک در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هالستکک