گلوسستر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Gloucester

United Kingdom

درباره شهرگلوسستر

شهرگلوسستر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گلوسستر