فرم

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Frome

United Kingdom

درباره شهرفرم

شهرفرم در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فرم