فاوی

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Fowey

United Kingdom

درباره شهرفاوی

شهرفاوی در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فاوی