فیلتن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Filton

United Kingdom

درباره شهرفیلتن

شهرفیلتن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فیلتن