فالموت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Falmouth

United Kingdom

درباره شهرفالموت

شهرفالموت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فالموت