اکستر

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Exeter

United Kingdom

درباره شهراکستر

شهراکستر در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اکستر