دویزس

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Devizes

United Kingdom

درباره شهردویزس

شهردویزس در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دویزس