دارتموت

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Dartmouth

United Kingdom

درباره شهردارتموت

شهردارتموت در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دارتموت