کرنوال

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Cornwall

United Kingdom

درباره شهرکرنوال

شهرکرنوال در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کرنوال