کلشیل

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Coleshill

United Kingdom

درباره شهرکلشیل

شهرکلشیل در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلشیل