کلرن

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Colerne

United Kingdom

درباره شهرکلرن

شهرکلرن در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلرن