کلیرول

جنوبی غربی, نگلاند
انگلیس

Clearwell

United Kingdom

درباره شهرکلیرول

شهرکلیرول در استان جنوبی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلیرول